VvE Beheer Den Haag

Dé beheerder voor de kleinere en middelgrote VvE

 

Home

 

Overzicht werkzaamheden VvE Beheer Den Haag

 

Een goede leden- en financiële administratie voert u niet alleen omdat het verplicht is, maar omdat het u inzicht geeft in opbrengsten en kosten. Een sturingsinstrument dus!

Standaard dienstenpakket € 97,00 excl. btw per appartement per jaar:

 

Dienstenpakket:

  • Opstellen van het ledenregister  

·         Innen van ledenbijdragen

·         Signaleren van achterstallige betalingen van de ledenbijdragen en het nemen van (incasso) maatregelen

·         Verstrekken van gegevens aan notaris en makelaar t.b.v. eigendomsoverdracht

·         Opstellen van de (jaarlijkse) begroting en signaleren van overschrijdingen

·         Opstellen financieel jaaroverzicht voor bewoners/eigenaren

·         Signaleren van overschrijdingen van de begroting

·         Opstellen van de overige jaarstukken (balans en exploitatierekening)

·         Verrichten van gefiatteerde betalingen en boeken van ontvangsten en uitgaven

·         Administreren van de bankrekening(en)

·         Begeleiden van de kascommissie

·         Toelichting van de jaarrekening en begroting aan het bestuur

·         Opzetten en begeleiden van de meerjarenonderhoudsplanning (MOP)

·         Adviseren in de keuze van leveranciers en aannemers voor het reguliere onderhoud

·         In opdracht van de VvE contracteren van leveranciers en aannemers plus het contractbeheer

·         Toezien op de goede uitvoering van het (contract)onderhoud

·         Eventueel reserveren van een vergaderruimte

·         Uitschrijven, bijwonen en notuleren van de ledenvergaderingen

·         Opstellen van de agenda

·         Zorgdragen voor de uitnodigingen, presentielijst en volmachten

·         Archivering van alle stukken van de vereniging, met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn

·         Jaarstukken en notulen beschikbaar stellen op het internet (tegen abonnementskosten)

·         Bewaken van de leefomgeving zoals vastgesteld in het splitsings en/ of huishoudelijk reglement.

·         Activeren en beheren van het intranet (gratis)

  • Beheer van het verzekeringspakket (schademelding en afhandeling)