VvE Beheer Den Haag

Dé beheerder voor de kleinere en middelgrote VvE

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer

De incassoprocedure

 

Ten aanzien van het treffen van maatregelen in het geval van achterstallige betaling, heeft de bestuurder/beheerder het incassomandaat wat als volgt luid:

 

Indien enig lid van de VVE in gebreke blijft om aan zijn of haar verplichtingen ten opzichte van de VVE te voldoen, zal bestuurder/beheerder  gemachtigd zijn een invorderingsprocedure te starten door de als dan openstaande vordering ter incassering uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat.

De bestuurder/beheerder is bevoegd aan de gerechtsdeurwaarder of advocaat opdracht te geven een gerechtelijke procedure te voeren en verder het nodige ter incassering te verrichten.

Daaronder begrepen het ter uitvoering leggen van een tegen het in gebreke zijnde lid gewezen vonnis op een wijze als door de deurwaarder of advocaat wenselijk geacht ter incassering van de vordering. Ook voor wat betreft de tijdens de incassoprocedure vervallen c.q. te vervallen en door het nalatige lid te betalen bijdragen en/of kosten.

 

De bestuurder zal de vordering van de VVE  niet eerder  aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat uit handen geven dan, nadat het in gebreke zijnde lid minstens tweemaal is aangemaand tot betalen; de eerste aanmaning is kosteloos, de tweede aanmaning wordt in rekening gebracht (kosten € 45,00).

De kosten worden doorbelast aan degene die in gebreke is gebleven. Hierbij zal tevens moeten zijn aangezegd dat, wanneer de vordering uit handen aan een gerechtsdeurwaarder of advocaat zal worden gegeven, de daaraan verbonden kosten ten laste van het nalatige lid zullen worden gebracht.

 

De VVE besluit dat in alle gevallen, waarin de bestuurder/beheerder een vordering ter incassering uit handen geeft, de daaraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van het nalatige lid worden gebracht.

 

De ten laste van het nalatige lid komende buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag te vermeerderen met de daarop verschuldigde BTW en wettelijke rente.

 

Het begeleiden van incassoprocedures wordt door de bestuurder/beheerder extra in rekening gebracht. De bestuurder/beheerder zal zich d.m.v. de gerechtsdeurwaarder of advocaat inspannen om de kosten te verhalen op het desbetreffende lid. Echter in voorkomende gevallen kunnen additionele incassokosten ten laste van de VVE komen.

 

 

   

 

© VvE Beheer Den Haag 2007